Dodací a smluvní podmínky


Nákupní řád: Obchodní, dodací a smluvní podmínky internetového obchodu na stránkách JakZdraveZhubnout.cz se řídí nákupním řádem uvedeným na této stránce, jakož i platnou legislativou a obchodními zvyklostmi. Pokud se rozhodnete využít našich služeb, musíte být starší 18 let!

Provozovatel a kontaktní údaje

Věra Pechová,
Bohdalovice 22,
468 45 Velké Hamry
IČ: 86942603
email: info@jakzdravezhubnout.cz nebo podpora@navodjakzhubnout.cz
telefon: (+420) 606 735 230

Název a hlavní charakteristiky služeb

Diety vypracovávané na základě údajů uvedených zákazníkem v objednávce (internetovém formuláři = žádosti o vypracování):
1. Dietní jídelníček na hubnutí na míru (na 30 nebo 60 dní)
2. Dietní stravovací plán na míru (na zkoušku - malý, nebo kompletní - velký)
3. Různé akční balíčky na hubnutí.
Zákazníkem objednaný stravovací režim (na hubnutí) zahrnuje několik dokumentů vypracovaných výživovým poradcem a jejich seznam včetně náhledů a vysvětlení je vždy uveden u aktuální nabídky včetně cen.
Ostatní služby (ZDARMA = bez poplatku):
4. e-mailová podpora ZDARMA (Vaše dotazy),
5. Vzorový jídelníček na hubnutí ZDARMA ke stažení

Cena služeb a náklady na dodání

Kompletní ceny jsou uvedeny u každého dietního režimu (cena je konečná včetně všech daní a nákladů na dodání).

Doba, po kterou zůstává cena v platnosti

Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky-žádosti ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

Objednání zboží či služeb
Objednávka = ŽÁDOST

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží či služeb a její následné potvrzení odkazem v emailu (k ověření emailové schránky zákazníka) zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky, prohlašuje, že je starší 18 let a všechny zadané údaje jsou korektní a pravdivé a také vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak (možnost STORNA - viz níže).

Postup při objednávce - vyplnění, odeslání a potvrzení žádosti
Pokud zákazník vyplní v elektronickém objednávkovém formuláři (žádosti) správně své iniciály, bude mu na uvedenou emailovou adresu doručen (zde se také nachází podrobný postup):
1. email, ve kterém bude mít zákazník internetový odkaz (link), kterým tuto žádost a hlavně svůj email závazně potvrdí.
2. email, nebo-li kopie žádosti jako potvrzení zapsání žádosti do systému provozovatele včetně podkladů pro platbu, bude zákazníkovi doručen ihned po potvrzení žádosti (viz. 1. email).
Pokud nedojde kopie žádosti na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.
3. email, ve kterém zákazník obdrží objednaný vypracovaný dietní režim, bude zákazníkovi doručen úplně nejpozději do 3 pracovních dnů následujících po dni připsání platby na účet provozovatele.

Storno objednávky (žádosti)

Žádost je vždy považována za závaznou pro obě strany, nedojde-li:
a) ke stornu žádosti ze strany nakupujícího:
Objednávku může zákazník stornovat emailem na info@jakzdravezhubnout.cz, pokud je stav objednávky zákazníkem potvrzený a nejpozději do uplynutí 12 hodin od potvrzení objednávky!
b) nebo ke stornu žádosti ze strany prodávajícího :
Provozovatel má právo stornovat objednávku či její část a samozřejmě bez platebních nároků. Pokud by v takovém případě byla platba od zákazníka již připsána na účet provozovatele, bude zákazníkovi do 7 kalendářních dnů celá částka vrácena na bankovní účet, ze kterého byla platba přijata. Pokud by zákazník provedl platbu hotovostním vkladem na pokladně v bance, ve které má provozovatel vedený účet, pak bude provozovatel zákazníka kontaktovat písemně formou emailu, aby získal potřebné údaje k převodu a tedy i vrácení částky v celé její výši (např. korespondenční adresu, či bankovní účet).

Způsob platby

Splatnost služeb je 7 kalendářních dnů (včetně víkendů a svátků) od potvrzení žádosti.
Zákazník provede platbu na základě obdržených podkladů pro platbu ve 2. emailu - kopie objednávky a to buď bankovním převodem, či vkladem v hotovosti na účet provozovatele (bankovní účet provozovatele je také uveden výše v těchto obchodních podmínkách).
Každý zákazník má po odeslání a potvrzení žádosti přidělený variabilní symbol, který je součástí kopie objednávky-žádosti (podkladů pro platbu); např. 1400127890 (10-ti místné číslo ).
Dle přiděleného variabilního symbolu provozovatel pozná, od kterého zákazníka byla platba přijata.

Způsob a termín dodání

1. Dietní režim, který si zákazník objedná, mu bude zaslán v elektronické podobě pomocí emailové přílohy ve formátu PDF na emailovou adresu, kterou uvede v internetovém objednávkovém formuláři a odkazem v emailu také potvrdí (dokončí svou objednávku).

2. Dietní režim, který si zákazník objedná, mu bude zaslán úplně nejpozději do 3 pracovních dnů následujících po dni připsání platby (částky v CZK nebo v EURECH) na bankovní účet provozovatele. Žádost obdržíme např. v pondělí 14. července a klient uhradí ještě tentýž den svůj dietní režim bankovním převodem např. z České spořitelny a provozovatel přijme platbu hned následující pracovní den (tedy v tomto příkladě 15.července; přijetí platby však může trvat i 2 dny - záleží na bance zákazníka). V případě přijetí platby 15. července mu bude dietní režim vypracován a poslán na email nejpozději v pátek 18. července nejpozději do 24. hodiny. Pokud však budou v žádosti vyplněné povinné údaje neúplně, či chybně, pak se bude provozovatel (poradce) v této lhůtě zákazníka dotazovat emailem (aby si tyto údaje doplnil) a tím se může vypracování a odeslání zpozdit (v závislosti na rychlosti odpovědi zákazníka; většinou maximálně o 1-2 dny).

Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy udává zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 1831 a §1837 odst. a). Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (viz "Storno objednávky"). Výslovným souhlasem zákazníka se rozumí potvrzení objednávky - žádosti o vypracování dietního režimu odkazem v 1.emailu, který zákazník obdrží po odeslání žádosti - objednávky na webových stránkách provozovatele.

Ochrana osobních údajů a dat

Zaručujeme všem návštěvníkům ochranu jejich osobních údajů ve smyslu zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty v jakékoli podobě třetí straně s výjimkou plnění povinností uložených právním předpisem. Provozovatel využije data a údaje pouze pro běžnou komunikaci se zákazníkem.

Použití komunikačních prostředků.

1. Hovorné na telefonní číslo (+420) 606 735 230 je účtováno dle ceníku Telefónica O2 Czech Republic a. s., nebo Vašeho operátora. Ostatní komunikace, jako je elektronická korespondence (přes email) je samozřejmě zcela zdarma.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky či písemně formou emailu kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky.

3. V případě objednávky emailové konzultace zdarma (odeslání kontaktního formuláře "e-mailová podpora zdarma"), či poskytování emailového poradenství, které je zdarma a provozovatel si za tyto služby neúčtuje žádné poplatky a to ani v rámci objednaných a zaplacených služeb, bude prodejce zákazníka co nejdříve kontaktovat. V případě těchto e-mailových konzultací a podpory přes internet zdarma si však provozovatel vyhrazuje právo tyto neplacené služby neposkytnout!
Provozovatel neposkytuje telefonní konzultace (nebo-li hovory po telefonu) v rámci dietního režimu - vše musí zákazník řešit písemnou formou přes email (důvod: zákazník se k těmto informacím může kdykoliv vrátit, nebo si je dokonce vytisknout!).

Záruka a odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady je založena na principu tzv. zákonné záruky navazující na povinnost prodávajícího (provozovatele tohoto webu) odevzdat kupujícímu věc ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že odeslaný dietní či jiný režim je bez vad (tedy vypracován na základě poskytnutých údajů zákazníkem) a dále že má užitné vlastnosti smlouvou požadované a prodávajícím popisované.

2. Pokud by došlo k vadě při zhotovení dietního či jiného režimu ze strany prodejce a to uvedením těchto špatných údajů - konkrétně: věk, výška, váha, obvod pasu, obvod boků, pak může zákazník (kupující) zažádat prodávajícího o napravení těchto vad a to bez poplatku.

3. Pokud tuto vadu zapříčiní zákazník špatným vyplněním, či informováním prodejce již zmíněných údajů, pak prodejce bez poplatku kupujícímu dietní či jiný objednaný a zaplacený režim opraví a to neprodleně po zjištění těchto neshod (nejpozději však do 7 kalendářních od odeslání zákazníkovi). V opačném případě je za tyto vady zodpovědný kupující, protože se jednalo o nepravdivé informace z jeho strany.

Reklamace zboží a služeb

1. Rychlost hubnutí (redukce váhy) je u každého člověka (zákazníka) individuální. Někdo více zhubne na obvodech a někdo stejnoměrně na váze i obvodech, proto je důležité jaký dosavadní životní styl zákazník dodržoval před zahájením dietního režimu provozovatelem poskytovaného a proto nemůže provozovatel zaručit každému zákazníkovi stejné výsledky. Ze zákona jsme povinni Vás informovat!

2. Uplatní-li klient právo z odpovědnosti za vady dodaných služeb - tedy reklamaci, řádným způsobem (tzn. především lékařským potvrzením před a po dodržování dietního režimu a také potvrzením další blízké osoby jako svědka), je provozovatel povinen oprávnění reklamace rozhodnout ve lhůtě do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k případnému odbornému posouzení vady.

3. Pokud byste chtěli naše služby či zboží reklamovat, pak se na nás obraťte elektronicky a to přímo na email info@jakzdravezhubnout.cz. Záruční doba na jakýkoliv dietní režim je ze zákona 3 měsíce a případná reklamace se řídí platnými zákony. V případě reklamace Vám zašleme "reklamační protokol", který vytisknete, vyplníte a podepíšete a poté buď oskenujete a pošlete zpět na náš email.

4. Reklamace se nevztahuje na speciální požadavky klienta (tzn. především množství přijaté energie při hubnutí, či vybíravost v jídle, receptech apod.). Provozovatel - výživový poradce nastavuje dietní režim na základě mnohaletých zkušeností a odbornosti - individuálně dle osobních údajů zákazníka (pohlaví, věk, výška, váha, obvod pasu a boků), protože cílem našich poradců je skutečně pomoci zákazníkovi zhubnout ZDRAVĚ bez následného jo-jo efektu!!!

Odpovědnost za obsah webu
Webové stránky provozovatele mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a nabídka služeb včetně cen může být kdykoliv bez předchozího upozornění změněna.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 13. srpna 2012. Prodávající (provozovatel) si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.